Medlemsbetingelser og GDPR

§1 Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Boxlife via mail til hej@boxlife.dk

Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klip til personlig træning skal bruges indenfor 6 måneder fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet.

Ved opretttelse af Studiemedlemskab, gælder prisen indtil studiekortets udløb, dog højst 1 år.

Studiemedlemskab kan kun oprettes, hvis man ikke har haft et studiemedlemskab hos Boxlife inden for de sidste 6 måneder.

§2. Fremmøde

Ved fremmøde, skal du scanne QR koden ved døren, for at få adgang til centret.

§3. Betaling

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.

Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Der er et gebyr på 5 kr. ved trækning af kontingent.

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.

Du giver ved sin underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Boxlife opbevarer stamoplysninger.

Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Boxlife sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§4. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et PBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.

Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Boxlife.

§5. Varighed/Medlemskab

Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 6. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

Ved opretttelse af Studiemedlemskab, gælder prisen indtil studiekortets udløb, dog højst 1 år.

Studiemedlemskab kan kun oprettes, hvis man ikke har haft et studiemedlemskab hos Boxlife inden for de sidste 6 måneder.

§6. Opsigelse

Kontant/forudbetalt medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for PBS/DIBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelse skal ske personligt i receptionens åbningstid, hvor der kvitteres af en repræsentant for Boxlife. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centret. Udmeldelsesblanket kan afhentes i receptionens åbningstider. Aktuelle åbningstider kan ses her.

Dato for opsigelsen er først gældende, når opsigelsen med din underskrift er Boxlife i hænde. Du får altid en kopi af din opsigelse med fra centeret, hvor dato for afleveringen fremgår.

§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår

Boxlife forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§8. Træning og ophold i centret

Boxlife er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Boxlife er også røgfrit område, både inde og ude.

Al træning og ophold i Boxlife foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Boxlife. Unge mellem 15 og 18 år samt umyndige må kun benytte Boxlife’s faciliteter, hvis Boxlife har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen.

Udstyr og faciliteter skal sprittes/børstes af og ryddes op efter træning.

§9. Misligholdelse af kontrakt

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Boxlife’s ansatte, kan Boxlife uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort.

§10. Ændringer i hold m.v.

Boxlife forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i Boxlife Community samt på www.boxlife.dk. Desuden kan Boxlife samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

§11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Boxlife. Boxlife tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Der gives ikke garanti for vægttab.

§12. Sygdom

I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et 6 eller 12 måneders medlemskab i bero. Boxlife kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§13. Ferie

Et 6 eller 12 måneders forudbetalt medlemskab kan sættes i bero ved 3 ugers sammenhængende ferie. Dette meddeles via mail til hej@boxlife.dk og skal godkendes af Boxlife.

§14. Værdigenstande

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i omklædningsrummene. Boxlife bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra omklædningsrum.

Det er muligt at leje et rum i vores reol i Open Gym for 200,-/md.

Der er tale om et åbent rum, hvor man kan opbevare sine træningsting på eget ansvar. Bemærk, at hvis tingene lugter så det er til gene for andre, vil dette blive fjernet fra rummet.

§15. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at Boxlife må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Boxlife.

§16. Hold og Open Gym

Når du skal træne i Boxlife – enten på hold eller på egen hånd i Open Gym, skal du booke en plads i Boxlife appen.

Det er ikke tilladt at træne uden en booking.

Har du spørgsmål til hvordan du booker, er du velkommen til at sende en mail på hej@boxlife.dk

§17. Afbud til holdtræning

Har du brug for at melde afbud til et hold eller Open Gym skal det ske senest 2 timer før holdstart. Er der tale om et morgen- eller weekendhold, skal afbud ske senest 12 timer før. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske på din Boxlife app. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-kort/ automatisk kortbetaling kr. 50 ved kontantkort mister du 1 dags træning.

Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

§18. Fremmøde

Fremmøde til alle former for holdtræning skal ske senest 5 minutter før timens start.

Fremmøde til Open Gym skal ske min. 30 min. efter bookingens start. Ved al træning skal du fremmøde dig på kortlæseren ved døren. Når du scanner QR koden, vil du automatisk blive fremmødt til alle hændelser 3 timer frem.

Det er medlemmets ansvar at fremmøde sig på hhv. hold og Open Gym. Er systemet mod forventning nede, sendes en mail til hej@boxlife.dk samme dag, så centret kan sørge for fremmøde.

§19. Venteliste

Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil du modtage en sms, hvis du via appen har tilmeldt dig sms service. Dette koster 1 kr. pr. sms, plus alm. smstakst. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.

§20. Afbud til personlig træner

Afbud skal ske direkte til din træner, senest 24 timer før din session starter. Hvis dette ikke overholdes koster det stadig 1 session. Hvis din træner melder afbud, uanset hvornår, koster det selvfølgeligt ingenting for dig.

§21. Såfremt Boxlife bliver medlem af Anti Doping Danmark

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

§22. Ved indmeldelse giver medlemmet Boxlife samtykke til opbevaring af data.

Boxlife har ved medlemsindmeldelse, samtykke fra medlemmet om at opbevare deres personfølsomme informationer, såfremt medlemmet skulle blive inaktiv ved udmeldelse. Medlemmet kan til enhver tid, bede Boxlife om at slette alt deres data, ved henvendelse i receptionen i åbningstiden.

GDPR

BoxLife CrossFit 5512 har som dataansvarlig brug for at behandle personoplysninger, når du melder dig ind i Boxlife.

Det er nødvendigt for BoxLife at behandle dine personoplysninger for, at vi kan oprette dig som medlem i vores system.

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres hos Samarbejdspartner BookingBoard.

Bookingboard

Aabenraavej 44

6100 Haderslev

Danmark

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Databeskyttelse har høj prioritet hos BoxLife.

Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

Vi anvender følgende kategorier inden for personlige oplysninger:

Medlemsnummer

Ordrenummer

Navn

Adresse

Fødselsdato

CPR-suffix, dog kun ved PBS-medlemskab

Telefonnummer

E-mailadresse

Transaktionsbeløb og dato

Træningshistorik

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med den danske regnskabslov.

Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde,

at oplysningerne ikke længere kan identificere dig

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?

BoxLife er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for

dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

BoxLife

Metalvej 7B

4000 Roskilde

CVR: 38819992

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres hos Samarbejdspartner Bookingboard.

Bookingboard

Aabenraavej 44

6100 Haderslev

Danmark

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine oplysninger benyttes kun af betroet personale hos BoxLife.

BoxLife agerer som dataansvarlig for dine personlige oplysninger og anvender de personlige oplysninger på egne vejene. Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for BoxLife. Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at betjene dig.

Under hver navngiven proces nedenfor kan du finde de enkelte kategorier af tredjeparter.

Medlems- og træningsadministration: Bookingboard

PBS-betalinger: NETS / betalingsservice

Betalingskort transaktioner: DIBS

Banktransaktioner: Nordea

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?

Ved hver specifik anvendelse af personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, vil vi informere dig om, hvorvidt indsamling af dine data er baseret på et lovmæssigt krav eller for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine personlige oplysninger og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.

Hvad er dine rettigheder?

Retten til adgang:

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig.

Kontakt BoxLife, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail.

Retten til at overføre data:

Når BoxLife anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os.

Retten til at korrigere data:

Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Enkelte personoplysninger kan du selv rette via dit medlemslogin på FlexyBox.

Retten til at slette data:

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som BoxLife benytter, undtagen i følgende situationer:

Du har en uafklaret sag hos kundeservice

Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsluttet

Du har et økonomisk mellemværende med BoxLife, uanset betalingsmåde

Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne.

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på BoxLifes retmæssige interesser. BoxLife fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring:

Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

Ved at følge instruksen i den enkelte markedsføringsmail

Ved at redigere indstillingerne på dit medlemslogin

Ved at kontakte BoxLife på hej@boxlife.fitness

Retten til begrænset anvendelse:

Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos BoxLife under følgende omstændigheder:

Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på BoxLifes retmæssige interesser, skal BoxLife begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.

Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal BoxLife begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.

Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger

Hvis BoxLife ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Du kan altid kontakte kundeservice på hej@boxlife.dk

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed:

Hvis du mener, at BoxLife behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte os på hej@boxlife.fitness

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

This website or its third-party tools process personal data.
You may opt out by using the link Opt Out